polityka zwrotów

Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument może w terminie 14 dni roboczych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
wiadomości drogą mailową na adres: ventimigliashop@gmail.com przed upływem tego terminu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia odebrania zwróconych przez Konsumenta rzeczy, wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały
przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem
lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres paczkomatu: Ventimiglia Vintage spółka cywilna,
adres e-mail: ventimigliashop@gmail.com, nr tel. +48513537258, nr paczkomatu WAW289M, nie
później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin
zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki i zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,
jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.