Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni roboczych  od dnia otrzymania Produktu  odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta wiadomości z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres: ventimigliashop@gmail.com przed upływem tego terminu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odebrania zwróconych przez Konsumenta rzeczy, dokonane przez niego płatności tj. kwota produktu oraz koszty wysyłki do Klienta) z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Koszt zwrotu towaru, zapakowania, odesłania w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres: Ventimiglia Vintage ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa, nr tel. 513537258, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy i nie dłużej niż 14 dni od dnia otrzymania Produktu.  Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki i zwrotu Produktu oraz  koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.