Regulamin konkursu pod nazwą: konkurs Mikołajkowy

1. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest firma Ventimiglia Vintage spółka cywilna,NIP 1251706146, REGON 386135206 dalej zwana „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.12.2021 od godziny 19:00 , a kończy dnia 11.12.2021 o godzinie 23:59 czasu polskiego.
4. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.12.2021 r.

2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna zwana dalej Uczestnikiem, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;.
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu czynności takich jak:
a) Zaobserwuj nasz profil @ventimigliavintage
b) W komentarzu pod tym postem oznacz 2 przyjaciółki / 2 osoby, które Twoim zdaniem mogłyby pokochać vintage, skomentuj post.
4. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu.
5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie więcej niż 1 raz i może wiele razy komentować posty.
6. Wygrywający zostanie wyłoniony spośród uczestników poprzez losowanie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w konkursie wykonanych zadań, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
8. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

3. Nagroda

1. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
a) Kupon o wartości 200 pln ( dwieście złotych) do wydania w naszym sklepie online: www.ventimigliavintage.com
b) ilość kuponów: 3 (trzy).
2. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez ogłoszenie Zwycięzcy w mediach społecznościowych Organizatora to jest, w serwisie Instagram najpóźniej do dnia 12 grudnia 2021 r.
4. Fundatorem Nagród jest Organizator.

4. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs” na adres e-mail: ventimigliashop@gmail.com
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację poprzez wiadomość e-mail.

5. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres: ventimigliashop@gmail.com
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
5. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia
elektronicznego na adres e-mail : ventimigliashop@gmail.com
7. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
9. Kontakt w spranie ochrony danych osobowych : e- mail: ventimigliashop@gmail.com